Wadliwość ksiąg i dowodów księgowych

Według słownika języka polskiego słowo wadliwość oznacza: posiadanie wad, usterek, błędów; niedoskonałość. Aby mówić o wadliwości ksiąg należy wziąć pod uwagę formę zapisów księgowych, ale nie w kontekście wątpliwości co do treści tych zapisów a do sposobu ich wprowadzania do ksiąg. Wadliwe są księgi zgodne z rzeczywistością, inaczej niż w przypadku nierzetelności, lecz prowadzone niezgodnie z przepisami regulującymi sposób ich prowadzenia. Potwierdza to sentencja wyroku z 18.10.1995 r., w któr...
More

Nierzetelność ksiąg i dowodów księgowych

Dla przybliżenia definicji rzetelności przytoczmy słownikowe znaczenie tego pojęcia jako stan zgodny z prawdą, wiarygodny, niezawodny, solidny. Rzetelne są te księgi, które odzwierciedlają stan rzeczywisty. Natomiast o nierzetelności mówimy wówczas, gdy księgi prowadzone są niezgodnie z rzeczywistością. Po pierwsze rzeczywistość można scharakteryzować jako obraz tego co można określić za pomocą miary ilości, wartości, wielkości. Tak pojmowana rzeczywistość pozwala nam zapisać w księgach rachun...
More

Cash pooling efektywnym narzędziem zarządzania finansami jednostek powiązanych

Instytucja cash poolingu należy do alternatywnych metod zarządzania płynnością podmiotów. Charakteryzuje ją skonsolidowanie rachunków bankowych podmiotów działających w ramach wzajemnych powiązań gospodarczych. Scalenie wszystkich rachunków pozwala podmiotom zebrać większą pulę środków pieniężnych, co daje możliwość wygenerowania korzystniejszego oprocentowania zebranych środków, a także w sytuacji wystąpienia debetowego salda uniknięcia kosztów odsetkowych. Zarządzanie środkami pieniężnymi odb...
More

Błędy poprzednich lat w ewidencji księgowej i sprawozdawczej

Błędy lat poprzednich w ewidencji księgowej i sprawozdawczej Ustawa o rachunkowości i wynikające z niej nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w połączeniu z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości stanowią zbiór reguł, na podstawie których winny być prowadzone księgi rachunkowe danego podmiotu. Podmiot gospodarczy powinien stosować zasady rachunkowości w sposób prawidłowy, rzetelnie przedstawiać sytuację finansową, majątkową, wynik finansowy oraz zyskowność tego podmiotu. Do n...
More

Biuro Rachunkowe DPKA

Biuro Rachunkowe DPKA świadczy szeroko rozumiane usługi z zakresu Doradztwa, Podatków, Księgowości i Audytu. Miarą naszej pracy jest jakość i rzetelność. Świadczymy usługi w oparciu o motto: Ekonomia musi słuchać etyki. Nadrzędną zasadą w naszej pracy jest działanie zgodnie z przyjętymi standardami. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z postępem gospodarczym zwiększa się nasza konkurencja. To co wyróżnia DPKA od innych to koncentracja na potrzeby klienta, nieszablonowe podejście do zagadnień i ...
More