Wadliwość ksiąg i dowodów księgowych

Wadliwość ksiąg i dowodów księgowych
Według słownika języka polskiego słowo wadliwość oznacza: posiadanie wad, usterek, błędów; niedoskonałość. Aby mówić o wadliwości ksiąg należy wziąć pod uwagę formę zapisów księgowych, ale nie w kontekście wątpliwości co do treści tych zapisów a do sposobu ich wprowadzania do ksiąg. Wadliwe są księgi zgodne z rzeczywistością, inaczej niż w przypadku nierzetelności, lecz prowadzone niezgodnie z pr...
More

Nierzetelność ksiąg i dowodów księgowych

Nierzetelność ksiąg i dowodów księgowych
Dla przybliżenia definicji rzetelności przytoczmy słownikowe znaczenie tego pojęcia jako stan zgodny z prawdą, wiarygodny, niezawodny, solidny. Rzetelne są te księgi, które odzwierciedlają stan rzeczywisty. Natomiast o nierzetelności mówimy wówczas, gdy księgi prowadzone są niezgodnie z rzeczywistością. Po pierwsze rzeczywistość można scharakteryzować jako obraz tego co można określić za pomocą ...
More

Cash pooling efektywnym narzędziem zarządzania finansami jednostek powiązanych

Cash pooling efektywnym narzędziem zarządzania finansami jednostek powiązanych
Instytucja cash poolingu należy do alternatywnych metod zarządzania płynnością podmiotów. Charakteryzuje ją skonsolidowanie rachunków bankowych podmiotów działających w ramach wzajemnych powiązań gospodarczych. Scalenie wszystkich rachunków pozwala podmiotom zebrać większą pulę środków pieniężnych, co daje możliwość wygenerowania korzystniejszego oprocentowania zebranych środków, a także w sytuacj...
More

Błędy poprzednich lat w ewidencji księgowej i sprawozdawczej

Błędy poprzednich lat w ewidencji księgowej i sprawozdawczej
Błędy lat poprzednich w ewidencji księgowej i sprawozdawczej Ustawa o rachunkowości i wynikające z niej nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w połączeniu z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości stanowią zbiór reguł, na podstawie których winny być prowadzone księgi rachunkowe danego podmiotu. Podmiot gospodarczy powinien stosować zasady rachunkowości w sposób prawidłowy, rzete...
More