AUDYT BIEGŁEGO REWIDENTA

Biegły Rewident dokonuje badania sprawozdania finansowego i weryfikuje kondycje majątkową i finansową podmiotu. Rewizja ksiąg rachunkowych ma na celu sprawdzenie zgodności sprawozdania finansowego i prowadzonych ksiąg rachunkowych z przepisami prawa, standardów rachunkowości, co w efekcie ma dać pewność i wzbudzać zaufanie podmiotów współpracujących z Klientem w zakresie wiarygodności i realizacji określonych kierunków gospodarczych.

Obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych podlegają podmioty wymienione w ustawie o rachunkowości. Coraz częściej, dla celów zarządczych i decyzyjnych na audyt decydują się właściciele firm, którzy upatrują w wynikach prac biegłego rewidenta korzyści w postaci zwiększenia efektywności działania, uporządkowanie procedur wdrożonych w podmiocie, a także potwierdzenia przed kontrahentami, bankami, organami skarbowymi, pracownikami wiarygodności sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego podmiotu.

Biegły rewident zapewnia w Poznaniu i okolicach usługi audytu finansowego, które obejmują w szczególności:

  • badania statutowych sprawozdań finansowych;
  • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg ustawy rachunkowości lub MSSF;
  • ocenę obowiązujących w jednostce zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obowiązującego ładu korporacyjnego;
  • udział w procesie inwentaryzacji składników majątku;
  • badania planów przekształcenia, planów podziału czy planów łączenia spółek;
  • due dilligence;
  • konsultacje i wydawanie opinii z zakresu rachunkowości;
  • wycenę przedsiębiorstw, znaków towarowych, aportów pieniężnych i niepieniężnych.

Badanie sprawozdań finansowych dokonujemy z zastosowaniem reguł rewizji finansowej, w ramach badania wstępnego, zasadniczego, czego efektem jest wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta, a także listu do Zarządu, organów nadzorujących.

Na życzenie Klienta opinia i raport mogą zostać przetłumaczone na język angielski, niemiecki lub francuski.

Na Państwa życzenie biegły rewident może uczestniczyć w spotkaniu z Radą Nadzorczą oraz być obecny na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Biegły rewident Monika Lubczyńska-Barczak

Już dziś zadzwoń: + 48 601629686, napisz do Nas: biuro@dpka.pl